V posledních desetiletích se stále více pozornosti věnuje zkoumání dopadu klimatických změn na lidské zdraví. Jednou z oblastí, která přitahuje značný výzkumný zájem, je vztah mezi environmentálními stresory vyvolanými klimatickými změnami a výskyt neurodegenerativních onemocnění, zejména Alzheimerovy choroby. Tento článek se zaměřuje na analýzu, jak mohou změny v našem životním prostředí přispívat k růstu počtu případů Alzheimerovy choroby a jakým mechanismům tento vztah podléhá.

Klimatické změny a environmentální stresory

Klimatické změny s sebou přinášejí  řadu environmentálních stresorů, včetně zvyšujících se teplot, extrémních povětrnostních jevů, znečištění ovzduší a vody, a měnících se vzorců infekčních onemocnění. Tyto faktory mají potenciál nepříznivě ovlivnit lidské zdraví na mnoha úrovních, včetně zvýšení rizika vzniku chronických onemocnění jako je Alzheimerova choroba.

Znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší, zejména mikročástice PM2.5 a oxid dusičitý, je spojováno s celou řadou zdravotních problémů, od respiračních onemocnění po kardiovaskulární problémy. V posledních letech se však ukazuje, že znečištění ovzduší může mít také přímý dopad na mozek a přispívat k neuroinflamaci a oxidativnímu stresu, což jsou klíčové procesy zapojené do vzniku a progrese Alzheimerovy choroby.

Znečištění ovzduší, zejména dlouhodobá expozice jemným částicím a toxickým plynům, může přispět k akumulaci beta-amyloidu a tau proteinu v mozku, což jsou klíčové patologické rysy Alzheimerovy choroby. Tyto proteiny se hromadí a tvoří plaky a neurofibrilární změti, které narušují neuronovou funkci a vedou k postupnému úbytku kognitivních schopností.

Extrémní teploty a stres

Klimatické změny také vedou k častějším a intenzivnějším vlnám veder a extrémním teplotním výkyvům, což může zatěžovat tělo a vést k dehydrataci. Tento fyzický stres může vyvolat kaskádu biologických reakcí, které negativně ovlivňují mozkové buňky a mohou urychlit degenerativní procesy spojené s Alzheimerovou chorobou.

Změna ekosystémů a vektorově přenášené choroby

Změny v ekosystémech mohou rovněž ovlivnit rozšíření chorob, což může nepřímo zvyšovat riziko vzniku neurodegenerativních onemocnění. Například, infekce, které způsobují zánět nebo imunitní odpověď v těle, mohou zvýšit náchylnost k neurodegenerativním procesům v mozkovém tkáni.

Socioekonomické dopady a přístup k péči

Klimatické změny také exponenciálně zvyšují socioekonomický stres populace, což může vést k nedostatečné výživě, sníženému přístupu ke zdravotní péči a celkově horším životním podmínkám. Tyto faktory mohou přispět k celkovému zhoršení zdraví a zvýšení výskytu Alzheimerovy choroby, zejména v méně rozvinutých zemích a zranitelných komunitách.

Závěr

Vztah mezi klimatickými změnami a Alzheimerovou chorobou je komplexní a vícevrstevný, zahrnující přímé i nepřímé mechanismy, které mohou přispívat k růstu výskytu této choroby. Je zřejmé, že boj proti klimatickým změnám a jejich dopadům na zdraví vyžaduje globální spolupráci a integraci přesahující tradiční oblasti veřejného zdraví a environmentální politiky. Udržitelné řešení bude vyžadovat komplexní přístup, který zahrnuje jak minimalizaci dopadů klimatických změn, tak adaptaci zdravotnických systémů k nově vznikajícím výzvám.

Klimatické změny a ACH