Rovnost mužů a žen? V případě Alzheimerovy choroby o rovnosti moc hovořit nelze, vědci totiž zjistili, proč jsou ženy postižené tímto onemocněním více odolné proti symptomům této choroby než muži.

Protein beta-amyloid je hlavní složkou, ze které se v lidském mozku tvoří vlákna a plaky a společně se složkou zvanou tau-protein je zodpovědný právě za ničení mozku u lidí postižených Alzheimerovou chorobou. Tyto shluky proteinu znemožňují přenos signálu mezi nervovými drahami, a tím odumírá mozková tkáň. Tento proces je stejný jak u žen, tak u mužů. Jednu rozdílnost bychom zde ale našli, tak o co se jedná? 

Díky tomu, že ženy disponují dvěma pohlavními chromozomy X, mají v boji s touto chorobou jistou výhodu. Ač jsou touto nemocí postihnuty více ženy, vědci z University of California odhalili, že se ženy dožívají vyššího věku a mají menší příznaky než stejně nemocní muži. 

Právě gen KDM6A je zodpovědný za to, že se ženy s touto chorobou dožívají déle. Tento gen je umístěný na pohlavním chromozomu X. I pomocí experimentu, kdy tuto skutečnost vědci zkoušeli kontrolovat také u myší, se hypotéza potvrdila a lze tak říct, že ženy se díky druhému chromozomu X mají možnost dožít vyššího věku a zároveň s touto nemocí lépe bojovat. 

Autoři práce, která byla publikována v časopise Science Translational Midicine tedy zjistili, že dávka genu KDM6A je spojena se závažností průběhu Alzheimerovy choroby, a navrhli, že je to právě on, kdo je zodpovědný za zvýšenou odolnost žen vůči jejím symptomům.

Takové výsledky jsou do budoucna velkým přínosem, neboť by mohly být velmi nápomocné právě v léčbě Alzheimerovy choroby. 

Co se ovem týká chromozomů, ztráta chromozomu Y u stárnoucích mužů není spojena pouze s věkem, ale také s vyšším rizikem vzniku vážných onemocnění jako je právě Alzheimerova choroba. U většiny pacientů trpících Alzheimerovou chorobou bylo nalezeno vysoké procento buněk, kterým chromozom Y chyběl.

Dá se tedy předpokládat, že v průběhu let se stanovení míry mozaiky s buňkami bez chromozomu Y stane jednou z metod predikce závažných onemocnění jako je Alzheimerova choroba nebo například nádorová onemocnění.